İNTERNET SİTESİ / MOBİL UYGULAMA KULLANICISI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. (“P&G” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan şekilde kullanmakta olduğunuz internet sitemiz/mobil uygulamamız (“Platform”) kapsamında işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://www.pg.com/privacy/turkish/privacy_statement.shtml internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tüketici Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, Platform kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir:

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·      Talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri size göndermek/sağlamak,

·      Platform kapsamında sağlanan ek hizmet, kolaylık ve diğer imkanlardan faydalandırılmanız,

·      Para iadesi, indirim kuponu/kodu ve/veya garanti süreçlerini işletmek,

·      Katılmak istemeniz halinde söz konusu olan çekilişe/kampanyaya/yarışmaya (“Etkinlik”) başvurunuzun alınması ve katılım şartlarını sağlamanız halinde katılımınızın sağlanması; kazanmanız halinde tarafınızla ilgili iletişim sağlanması ve söz konusu olması halinde ödülün tarafınıza iletilmesi/kullandırılması.

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·      Bizim ve pazarlama ortaklarımızın ürünleri ve hizmetleri hakkında size bilgi vermek, Platform içerikleri ile alakalı konularda bilgilendirmelerde bulunmak,

·      Platform kapsamında sağlanan ek hizmet, kolaylık ve diğer imkanlar hakkında tarafınızla iletişime geçilmesi, söz konusu olması halinde (örneğin, numune ürün verilmesi) ilgili gönderimin sağlanması,

·      Söz konusu olması halinde Etkinlik faaliyetlerinin kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi, organizasyonların yönetimi,

·      Platform’u ve ilgili hizmetlerimizi yürütmemize yardımcı olmak,

·      Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, yönetimi ve çözümü,

·      Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·      Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

·      İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

 

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·      Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

·      Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

·      Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

 

Açık rızanızın varlığı halinde açık rızanıza dayalı olarak;

·      Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması,

·      Kimlik, iletişim ve pazarlama verilerinizin; paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, kutlama, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi,

·      Kimlik ve görüntü (fotoğraf, ses, video) verileriniz ve Platform dahilinde oluşturduğunuz değerlendirme / sağladığınız yorum ile bunların içerisinde yer alan içeriklerin, ilgili ürün ve hizmetlerin ve katılmanız halinde ilgili Etkinliğin görselleştirilerek tanıtılması amacıyla kullanılması ve kamuya açık olarak P&G’nin sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve Şirket içi ve dışı sair mecralarda yayımlanması.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; meşru menfaatimiz kapsamında ilgili süreçte söz konusu olan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, ve kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda çevrim içi katılım formunun doldurulması, Platform, telefon ve e-posta kanalıyla toplanmaktadır.

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

•          Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•          Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•          Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•          Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•          Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•          İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.