SAĞLIK KURULUŞU ZİYARETİ KATILIMCISI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. (“P&G” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan şekilde hastane vb. sağlık kuruluşu ziyaretlerimiz (“Ziyaret”) kapsamında işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, Ziyaretler kapsamında bilgilendirilmeniz, sunduğumuz deneme amaçlı ürünler ve ek menfaatlerden faydalandırılmanız için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir. Söz konusu olması halinde çocuğunuza ilişkin kişisel verileri yalnızca aşağıdaki amaçların gerektirdiği ölçüde sınırlı şekilde işliyor olacağız.

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·      Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında size bilgi vermek, Ziyaretler ile alakalı konularda bilgilendirmelerde bulunmak,

·      Ziyaretler kapsamında sunduğumuz bilgilendirme, deneme amaçlı ürünler ve ek menfaatler hakkında tarafınızla iletişime geçilmesi, söz konusu olması halinde (örneğin, ödül kazanılması, deneme amaçlı ürün verilmesi)  ilgili gönderimin yapılması veya doğrudan size sağlanması,

·      İstemeniz halinde ilgili anketlere ve form vb. çalışmalara katılımınızın sağlanması,

·      Ziyaretler’in kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi, organizasyonların yönetimi,

·      Ziyaret ve çıktıları bakımından değerlendirme, analiz ve memnuniyet çalışmalarının yürütülmesi.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·      Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

·      İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

 

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·      Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

·      Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

·      Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

 

Açık rızanızın varlığı halinde açık rızanıza dayalı olarak;

·      Gebelik ve doğumla ilgili sağladığınız sağlık verilerinizin; Ziyaretler kapsamında bilgilendirilmeniz, sunduğumuz deneme amaçlı ürünler ve ek menfaatlerden faydalandırılmanız için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

·      Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması,

·      Kimlik ve iletişim verilerinizin; paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, kutlama, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, ve kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir. Açık rızanızı vermeniz halinde gebelik ve doğumla ilgili sağladığınız sağlık verileriniz, Ziyaretler kapsamında bilgilendirilmeniz, sunduğumuz deneme amaçlı ürünler ve ek menfaatlerden faydalandırılmanız için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hizmet alınan tedarikçilerle paylaşılacaktır.

 

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi

 

Kişisel verileriniz Ziyaret sırasında fiziksel ortamda doğrudan sizden sözlü görüşme ve formlar vasıtasıyla ve elektronik ortamda tablet, telefon ve e-posta kanalıyla toplanmaktadır.

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·      Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·      İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·      Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.